Att bli deprimerad under graviditeten

Depression under graviditeten

39658
Depression under graviditeten
Depression gravid

Att hormonerna är i gungning under hela graviditeten och även efter förlossningen är ett välkänt faktum. En del kvinnor med s.k. normal känslighet för hormonella svängningar kan hantera förändringarna i humöret även om de naturligtvis stundvis känns väldigt jobbiga.

Andra kvinnor med högre känslighet för hormonrubbningar kan i värsta fall utveckla depression p.g.a. detta. Det talas relativt lite om graviditetsdepression.

Förlossningsdepression har däremot blivit ett mer vedertaget begrepp på senare tid. Anledningen till att besvären inte uppmärksammas i samma utsträckning kan bero på att många kvinnor lider av skuldkänslor i samband med de depressiva känslorna och inte vågar tala öppet om sina våndor.

Depression när man är gravid

Graviditeten förväntas fylla kvinnan med outtömliga lyckokänslor och positiva förväntningar och det är fortfarande ganska tabu att känna motsatsen. Ibland känner mamman både glädje och tomhet på samma gång. Sådana motstridiga känslor kan vara svåra att förklara och acceptera. Det nämns i vissa studier att 10-15 procent av gravida drabbas av egentlig depression.

Kvinnor som före graviditeten lidit av PMS, PMDD eller depression löper stor risk att drabbas av detsamma även under graviditeten. Om man i vanliga fall är lättpåverkad av hormonförändringar är det inte så konstigt att man påverkas lika mycket eller mer när man väntar barn. Även om risken att drabbas är högre om man tidigare lidit av depression så är det för ungefär en tredjedel av alla drabbade första gången de upplever detta.

En graviditet och en förlossning är en omtumlande upplevelse både fysiskt och känslomässigt. Detta i kombination med höga förväntningar på lycka både från sig själv och från omgivningen kan upplevas som förödande och svårhanterligt.

På mödravårdscentralen eller vårdcentralen finns hjälp att få. Tala med din barnmorska eller kurator, de finns där både för ditt blivande barns skull men även för dig som blivande förälder.

Depression hos den blivande pappan / partnern

Även blivande pappor / partners kan uppleva depression och ångest både under kvinnans graviditet och efteråt. Detta är om än mer tabubelagt och kanske ännu svårare att förklara för utomstående.

Pappan kan uppleva att han inte räcker till som stöd, han kan ha svårt att relatera till det blivande barnet i magen eller känna ångest inför de förändringar i livet han står inför.

Oavsett anledning och oberoende av vilken part som upplever dessa känslor är det viktigt att våga tala om dem för att kunna få hjälp i tid.

Att bli förälder är en stor förändring och innebär ett livslång åtagande där en ny liten människa är helt beroende av de vuxna som finns runtomkring. Det är därför av största vikt att de vuxna mår bra, både fysiskt och psykiskt.

Läs även: Förlossningsdepression  /  Baby blues

Depression gravid – hur påverkas fostret?

Att känna oro inför den förändring som en graviditet och ett framtida föräldraskap innebär är inget som är farligt för barnet. Detta är snare sunt och det tvingar oss att tänka igenom och anpassa oss inför den nya situationen.

Att däremot må psykiskt dåligt och vara deprimerad är inte bra för varken dig eller för fostret. Främsta påverkan sker genom att det kan medieras via neuroendokrina förändringar som i sin tur kan öka risken för prematurbörd, havandeskapsförgiftning och graviditetsdiabetes. Andra saker som kan påverka fostret när man är gravid och deprimerad är om kvinnor som mår dåligt lever dåligt på grund av sitt mående, dvs de äter dåligt, sover dåligt och tar dåliga beslut.

Symtom vid depression under graviditeten

När man är gravid så förväntas man vara lycklig, men detta är inte fallet för alla som väntar barn. Du ska vara medveten om att det är skillnad på att känna sig nere och att vara deprimerad. Först när man upplevt känslan av att vara orkeslös, likgiltig och nedstämd varje dag i mer än två veckor kan man tala om depression.

Här hittar du symtom och tecken som visar på att du som är gravid lider av en depression:

  • Man upplever ångest och oro som man tidigare inte upplevt
  • Man har svårt att koncentrera sig
  • Man har svårt att sova och har en känsla av trötthet och orkeslöshet som man inte kan vila sig ur
  • Man har en känsla av att allt känns meningslöst och hopplöst.
  • Man kan sakna aptit eller i motsats känna ett behov av att tröstäta
  • Man kan känna obefogade och överdrivna skuldkänslor

Du ska vara medveten om att man inte behöver känna sig deprimerad. Upplever du symtom på depression när du är gravid så tala med personal inom vården så att du får hjälp.